ປະຫວັດການແກ້ໄຂຂອງ "ສົນທະນາ:ໄຮ້ສາລະນຸກົມ"

Jump to navigation Jump to search

ເລືອກສ່ວນຕ່າງ: ເລືອກກັບວົງມົນ ລະຫວ່າງສະບັບ ຢາກສົມທຽບ ແລ້ວ ກົດເອັນເຕີ ຫຼື ປຸ່ນຢູ່ທາງລຸ່ມ.
ຄວາມໝາຍ: (ດຽວນີ້) = ສ່ວນຕ່າງສົມທຽບໃສ່ສະບັບດຽວນີ້, (ຫຼ້າສຸດ) = ສ່ວນຕ່າງສົມທຽບໃສ່ສະບັບກ່ອນໜ້ານີ້, M = ດັດແກ້ເລັກນ້ອຍ.