ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນຮູ້

ຈາກ Uncyclopedia
  • Cita3.pngຄວາມຈິງແມ່ນສິ່ງບໍ່ຕາຍ, ແຕ່ຄົນຮູ້ມັກຈະຕາຍ.Cita4.png

ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນຮູ້ ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ສົມຄວນຈະຮູ້ ເພາະວ່າຮູ້ແລ້ວອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນຮ້າຍ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຄວາມໂສກເສົ້າໃຈ, ຫຼືບໍ່ມີປະໂຫຍດອີຫຍັງທີ່ຈະຮູ້ນັ້ນເອງ.

ນີ້ແມ່ນສັນຍາລັກຂອງແຫຼ່ງລວມສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນຮູ້.
ຖ້າທ່ານອ່ານສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນຮູ້ຫຼາຍເກີນໄປ, ທ່ານກໍຈະກາຍເປັນແນວນີ້.

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ[ດັດແກ້]

ຂໍ້ມູນປົກປິດ

ຂໍ້ມູນປົກປິດ[ດັດແກ້]

ຂໍ້ມູນປົກປິດມັກຈະເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນຮູ້ສະເໝີ, ເພາະວ່າທ່ານຜູ້ນັ້ນໄດ້ເລັງເຫັນວ່າຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນອາດສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮູ້ (ຫຼືໂຕຂອງທ່ານຜູ້ນັ້ນເອງໃນທາງລັບ), ກໍເລີຍພະຍາຍາມປົກປິດຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເອົາໄວ້.