ແມ່ແບບ:Chatroom

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

Don't edit this template , But you want to clear the massage in chatroom

<poll> ຂໍຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ ChatRoom!
ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນ Poll ສຳຫັຼບໂຫວດໃຫ້ໄຮ້ສາລະນຸກົມ ດີ ບ່ຮູ້ ວັດບ່ໄດ້ ບ່ດີ ບ່ມີຄ່າ </poll>