ຂໍ້ມູນປົກປິດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

ຂໍ້ມູນປົກປິດໃນພາສາອັງກິດແມ່ນຄຳວ່າ classified ສາມາດພົບເຫັນໄດ້ຫຼາຍໆຄັ້ງ ແມ່ນໂດຍສະເພາະໃນເລື່ອງກ່ຽວກັບຄວາມລັບຂອງ ທ່ານຜູ້ນັ້ນ

ຖ້າທ່ານເຫັນລິ້ງຄ໌ຄຳວ່າ ຂໍ້ມູນປົກປິດ ໃນພາຍຫຼັງ ກໍໃຫ້ຮູ້ໄວ້ວ່າມັນຈະໂຍງມາໜ້ານີ້ນໍ ຢ່າຫວັງວ່າຈະພົບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມອັນໃດເລີຍເດີ້.