ວິກິພີເດຍ:ລະບຽບໃນການປົກຄອງຂອງໄຮ້ສາລະນຸກົມພາສາລາວ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ຕຮາປະທັບໄຮ້ສາລະນຸກົມ.png
ລະບຽບໃນການປົກຄອງຂອງໄຮ້ສາລະນຸກົມ

ລະບຽບຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ທີ່ນີ້ຄືອ ໄຮ້ສາລະນຸກົມພາສາລາວ ຍ່າດັດແກ້ສິ່ງທີ່ທີ່ບ່ດີຕໍ່ປະເທດລາວ
  2. ທີ່ນີ້ຄືອ ໄຮ້ສາລະນຸກົມພາສາລາວ ຍ່າກຼ່າວຮ້າຍຕໍ່ຜູ້ອື່ນ
  3. ທີ່ນີ້ຄືອ ໄຮ້ສາລະນຸກົມພາສາລາວ ມີຜູ້ບໍລິຫານແຕ່ງຕັ້ງ1ຄນ ຜູ້ບໍລິຫານ20ຄນ 8ປີ
  4. ທີ່ນີ້ຄືອ ໄຮ້ສາລະນຸກົມພາສາລາວ ຫ້າມຍຸ່ງເລື່ອງສ່ວນຕັວຄນອື່ນ
  5. ທີ່ນີ້ຄືອ ໄຮ້ສາລະນຸກົມພາສາລາວ ຊ່ວຍກັນດູແລໃຫ້ດີເທິງ
  6. ທີ່ນີ້ຄືອ ໄຮ້ສາລະນຸກົມພາສາລາວ ບ່ມີການເວົ້າຮຸນແຮງ ຖຶກຫ້າມທັນທີ
  7. ທີ່ນີ້ຄືອ ໄຮ້ສາລະນຸກົມພາສາລາວ ສະໜັບສະໜุນການເວົ້າດີ
  8. ທີ່ນີ້ຄືອ ໄຮ້ສາລະນຸກົມພາສາລາວ ຍ່າກໍ່ກວນໃນທີ່ນີ້ ຫ້າມທັນທີີ່ພບເຫັນ